,

futurama, , , ,

, ; , , , , futurama.

,

Vetas, 30.12.2009.