O osudu posledního ruského cara a jeho rodiny šíří se dosud legendy a mnozí Rusové nevěří, že byl skutečně zavražděn. Tak na příklad carevna-vdova po Alexandru III., matka Nikolajova, žijící v Kodani, nechce dosud sloužiti zádušní mši, jsouc přesvědčena, že její syn a jeho rodina dosud žijí. /
O osudu posledního ruského cara a jeho rodiny šíří se dosud legendy a mnozí Rusové nevěří, že byl skutečně zavražděn. Tak na příklad carevna-vdova po Alexandru III., matka Nikolajova, žijící v Kodani, nechce dosud sloužiti zádušní mši, jsouc přesvědčena, že její syn a jeho rodina dosud žijí.

Інформація

Коментарі

118.07.22, 12:44

O osudu posledn?ho rusk?ho cara a jeho rodiny ???? se dosud legendy a mnoz? Rusov? nev???, ?e byl skute?n? zavra?d?n. Tak na p??klad carevna-vdova po Alexandru III., matka Nikolajova, ?ij?c? v Kodani, nechce dosud slou?iti z?du?n? m?i, jsouc p?esv?d?ena, ?e jej? syn a jeho rodina dosud ?ij?.

V ??edn? zpr?v? sov?t? ze dne 19. ?ervence 1918 byla pak jen zm?nka o zavra?d?n? carov? z podn?tu uralsk?ho sov?tu s pozn?mkou, »?e jeho ?ena a syn byli dopraveni na bezpe?n? m?sto,« kde?to o osudu jeho ?ty? dcer zpr?va v?bec nemluvila.